Bijzondere mossen op Franse Kamp

Rondom het Land van Peelen liggen meerdere bijzondere natuurterreinen, met soms zeldzame flora en fauna. De stichting wil deze zo goed mogelijk documenteren. Zo kunnen we later het effect van de natuurversterking volgen als het akkergebied wordt teruggegeven aan de natuur.
Recent heeft in samenwerking met de mossenwerkgroep van de KNNV het eerste deel van een mosseninventarisatie plaatsgevonden aan de Fransekampweg. Dit gebiedje van 4 ha is van de gemeente en wordt beheerd door de Bennekomse werkgroep van A Rocha. Later volgt nog een mosseninventarisatie in het Mierenreservaat.

Inventarisatie van de Franse Kamp op 8 april 2023

Voor een terrein met zo’n beperkte oppervlakte is de Franse Kamp rijk aan mossen te noemen, met 72 soorten. Gezien de slechts drie bezoeken aan het terrein, waarvan twee met een beperkte duur, zullen er zeker soorten over het hoofd zijn gezien. Zo zijn er langs de twee poelen meer soorten van vochtige milieus te verwachten. De hoge waterstand tijdens de inventarisatie bemoeilijkte het goed bekijken van de poelranden.
In de Franse Kamp zijn ecotopen met een bijzonder belang voor mossen aanwezig. Dit betreft vooral de plekken met een lemige en open bodem, waarop een aantal zeldzamere (pionier)soorten is te vinden. De paden zijn ook van belang voor pioniers, waaronder Gewoon aloëmos en een aantal Levermossen. Daarnaast zijn de steilkanten van belang voor mossen, zeker als deze een lemige bodem hebben. Op één van deze kanten is ook het zeer zeldzame Gewoon appelmos gevonden. De soortenrijkdom van het terrein wordt vooral bepaald door de variatie in de bodem: van plaatselijk lemig tot zandig, van zuur tot meer kalkhoudend (plaatselijk zijn er schelpresten aanwezig), terwijl op plekken waar bebouwing heeft gestaan een meer stenige bodem aanwezig is.

Aanbevolen wordt om het huidige beheer (zoals verwijderen van opslag, behoud van steilkanten) voort te zetten. Daarmee krijgen pioniersoorten steeds weer opnieuw kansen. Zo wordt de basis gelegd voor de blijvende aanwezigheid van veel mossen-, insectensoorten en bijvoorbeeld de zandhagedis.

Klik hier voor het rapport en de complete conclusies.