Bosinventarisatie van start!

De werkgroep Flora en Fauna van Land van Peelen is in juni gestart met de inventarisatie van het bosgebied op de Zuidwest Veluwe. Per perceel brengen we de gelaagdheid in beeld (1e boomlaag, 2e boomlaag, struiklaag en kruidlaag). Ook leggen we vast hoeveel dood hout er per perceel is. Dood hout is een belangrijke aanjager voor biodiversiteit in het bos.
Op die manier krijgen we een indicatie van de huidige biodiversiteit en kwaliteit in het bosgebied. Ook hopen we daarmee inzicht te krijgen in de verspreiding van exoten in het gebied, vooral Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik.

We maken daarnaast een beschrijving van alle bomenlanen en leggen we vast waar overal hekken in het gebied staan.
De inventarisaties in het veld doen we vanaf de openbaar toegankelijke paden en door het opvragen van informatie bij eigenaren in het gebied. De inventarisatie zal leiden tot een rapportage en deze gegevens zullen ook beschikbaar komen in een GIS bestand (QGIS geografisch informatiesysteem). We beginnen met de noordelijke helft en hopen dat in 2024 grotendeels af te kunnen ronden.

Productiebos van Grove den in transitie naar gemengd bos

Het gebied bestaat voor een groot deel uit productiebos dat in transitie is naar natuurlijker bos. Tevens zijn er een aantal oudere boskernen, vaak spaartelgenbos (restant van hakhout} en liggen er een paar kleine geïsoleerde akkertjes (zoal Akkertje van Laurens) en heideterreinen (Franse Kamp, Mierenreservaat).

Wij zullen met deze inventarisatie inzichten en kennis vergaren die we zelf kunnen gebruiken. Maar we zullen de resultaten ook delen met alle terrein eigenaren, klein en groot.

Interesse om mee te helpen of vragen over de inventarisatie? Contactpersoon: Jasper Jan de Konink te bereiken via het reactieformulier