Even voorstellen: de Boomleeuwerik

In deze rubriek aandacht voor een aantal soorten die specifiek zijn voor de Zuidwest Veluwe en die zullen profiteren van onze inspanningen. Meer soorten? Lees onze Fauna Ambitie
Door: Jasper Jan de Konink

De boomleeuwerik is voor Natura2000 gebied de Veluwe specifiek aangewezen als belangrijke soort. De broedgebieden van de boomleeuwerik zijn te vinden op de hogere zandgronden. De voorkeur gaat uit naar voedselarme en leemarme zandgronden, zoals, heideterreinen, schrale dennenbossen met kapvlakten, brede brandgangen of zandwegen. Broedt van maart tot en met juli, soms tot in augustus op schrale zand- en heidegronden. Het nest wordt op de grond gebouwd.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten, maar ook diverse mix aan vegetatief voedsel (zaden, blaadjes). Jongen worden wel geheel gevoed met insecten, voornamelijk rupsen, maar ook kevers, vliegen en spinnen. De boomleeuwerik foerageert alleen op de grond.

Ontwikkeling
Aantallen en verspreiding namen rond 1975 af door onder andere achterstallig heidebeheer. Sindsdien herstelden ze door heideherstel, boskap en andere maatregelen. Strenge winters die tot diep in de Zuidwest-Europese overwinteringsgebieden doordringen, bezorgden de populatie een klap. Dit was met name na de winter van 1984/85 het geval. Sinds 1990 is de landelijke populatie min of meer stabiel. Lokale toe- of afnames hangen vaak samen met het terreinbeheer ter plaatse.

Eisen aan biotoop
De soort nestelt op de grond. Te veel boomopslag is nadelig voor de soort. Dus het gebied moet goed opengehouden worden.

Aanwezigheid in omgeving

Uit de gegevens van Waarneming.nl blijkt de soort tijdens broedtijd aanwezig in diverse gebieden pal ten oosten en noorden. Op referentiegebied Reijerscamp is het een broedvogel (3 territoria, 2019).

Toegevoegde waarde van LvP
Het gebied kan op korte termijn broedgebied worden van de boomleeuwerik. Ook tijdens de ontwikkeling van het gebied kan de soort namelijk gebruikmaken van het gebied, mits er voldoende rust is en nestgelegenheid op de grond. Het is een soort die zich ook makkelijk vestigt op kapvlakten en dus niet al te hoge eisen stelt aan soort begroeiing.

Bronnen
Vogelbescherming.nl; SOVON.nl; Waarneming.nl; minlnv.nederlandsesoorten.nl