Even voorstellen: de Heivlinder

In deze rubriek aandacht voor een aantal soorten die specifiek zijn voor de Moft en die zullen profiteren van onze inspanningen. Meer soorten? Lees onze Fauna Ambitie
Door: Jasper Jan de Konink

Een vrij schaarse standvlinder die voorkomt op de hogere zandgronden in het binnenland en in de duinen. De vlinders vliegen vaak korte afstanden in een krachtige snelle vlucht. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende kruiden en met boomsappen. Heeft een voorkeur voor een open en afwisselend landschap; in uitgestrekte paarse heidevelden komt de soort niet voor. In het leefgebied moet voldoende nectar te vinden zijn en plaatsen met een kale bodem waarbij de eitjes worden afgezet. Een enkele struik of boom biedt de vlinders beschutting en schaduw tijdens warm weer.
De waardplanten (=voedselplanten) voor de Heivlinder is vooral schapengras maar daarnaast ook andere grassen die in schrale graslanden voorkomen, zoals struis- en zwenkgrassen.

Ontwikkeling
Tot 2002 bleek uit het Landelijk Meetnet Vlinders dat de aantallen heivlinders in de duinen min of meer stabiel waren, maar de aantallen in het binnenland sterk achteruitgingen. Vooral op de Noord-Nederlandse heiden ging het in deze periode slecht met de soort. Maar sinds 2002 gaat het ook slechter in de duinen en vertoont de soort overal een sterke afname.
In het binnenland is de vlinder op veel plaatsen verdwenen door veranderd beheer van heidevelden. Doordat de begrazing werd stopgezet veranderden de heidevelden in monotone vegetaties waarin de vlinder niet kan leven. Door vermesting vergrasten grote delen en verdwenen de open plaatsen waar de geschikte waardplanten groeien. Ook gaat de soort achteruit door uitbreiding van het niet-inheemse mos grijs kronkelsteeltje of tankmos. Deze soort vormt harde ondoordringbare plakkaten die woekeren in de geschikte biotoop.

Aanwezigheid in de omgeving
Uit de gegevens van Waarneming.nl blijkt de soort waargenomen wordt op meerdere plekken in de Moft.

Eisen aan biotoop
Voor het behoud van de Heivlinder is het wenselijk dat er meer variatie in heidevelden komt. De geschikte biotoop bestaat uit een mozaïek van kale plaatsen met verspreid staande polletjes gras, lagere stukken van heide, gras en korstmos, enkele bomen en voldoende nectarplanten.

Kansen op de Moft
Door extra biotoop en de juiste variatie (kale grond) kan de Moft veel ruimte bieden aan de Heivlinder.