Geslaagde bijeenkomst met de buren

Op 26 januari 2023 is de stichting met een eerste publieke activiteit naar buiten getreden. Een geslaagde bijeenkomst in de Beekdalhoeve met de omwonenden van het Land van Peelen was het resultaat. Vanuit de stichting vonden we het belangrijk de buurt rondom het Land van Peelen als eerste te betrekken onze plannen voor natuurontwikkeling. Ook waren overheden en bij natuurontwikkeling betrokken instanties van de partij.

Het was een aangename kennismaking. Gerard Baars, voorzitter van de stichting verzorgde de introductie. De wens van het burgerinitiatief is het beëindigen van het agrarisch gebruik van het zogenoemde Land van Peelen. Het is immers een Natura 2000 gebied en het geeft geen pas daar veel mest uit te rijden, iets wat elk voorjaar gebeurt. Hij memoreerde de complexiteit van de vele wetten en regels die van toepassing zijn bij natuurontwikkeling en die wil de stichting respecteren.

Jasper Jan de Konink, bestuurslid, presenteerde de visie van het burgerinitiatief. Wij vinden het belangrijk te komen tot natuurontwikkeling op het Land van Peelen, in samenhang met de omgeving. Die samenhang kan gerealiseerd worden door de vorming van corridors naar omliggende reeds bestaande natuurgebiedjes. Maar ook door afstemming met eigenaren van bos- en/of akkerpercelen in het gebied. Daardoor kunnen bestaande kleine populaties van zeldzame soorten, flora en fauna, die nu vaak onder druk staan groeien en robuuster worden. Vermindering van de stikstofdepositie helpt daar natuurlijk ook enorm bij.

Wim Kuster, beleidsadviseur natuurbeheer van de gemeente Ede, ging in op de historie van het gebied vanaf het begin van onze jaartelling, tot nu. En op de omgevingsvisie van de gemeente tot 2040. Het creëren van een open natuurgebied, samen met open stukken in de omgeving meer richting Panoramaweg past bij de historie van dit gebied. Dit vraagt om vegetatietypen met een open karakter (zoals heide). Het voorstel van de stichting past binnen het beleid van de gemeente Ede en de doelstellingen van de Provincie. Hij geeft aan dat de gemeente Ede blij is met de betrokkenheid van een buurtinitiatief bij natuurontwikkeling op het Land van Peelen. Dit helpt om dit gebied bij bestuurders als “laaghangend fruit” in beeld te brengen vooral om bij te dragen aan de oplossing van de stikstofproblematiek.

Er blijkt behoefte aan meer samenwerking en het delen van kennis

Kees de Ruiter, dagvoorzitter

Veel perceeleigenaren uit de omgeving zijn op hun eigen terrein al bezig zijn met allerlei vormen van natuurontwikkeling. Van daaruit is er bereidheid om mee te denken met de stichting. Omgekeerd blijkt er behoefte aan meer samenwerking en het delen van kennis over uiteenlopende onderwerpen, zoals: aanpak natuurontwikkeling, vorming van heide, iets doen met de kwel op verschillende plekken en krachten bundelen op het gebied van inheems plant- en zaaigoed. Ook meer ruimte geven aan het wild door te onthekken heeft de aandacht van een aantal bewoners.