Land van Peelen brengt bos Zuidwest Veluwe in beeld

De werkgroep Flora en Fauna van Land van Peelen is gestart met het in beeld brengen van het bosgebied. Want willen we naar een vitaal Veluws landschap toe, dan moeten we wel weten wat de uitgangssituatie is. Het bosgebied bestaat voor een groot deel uit (voormalig) productiebos. Daarnaast zijn er oudere boskernen (spaartelgenbos) en bijvoorbeeld oude beukenbossen. Ook liggen er verspreid een aantal bijzondere heideterreinen en extensieve akkers.Om het gebied in beeld te brengen is alle openbare informatie in een GIS (Geografisch Informatiesysteem) systeem opgenomen. Daarin staan alle recente luchtfoto’s, maar ook alle historische kaarten en informatie over bodem en grondwater. Daarnaast zit er informatie in over de natuur uit onder meer het Gelders Natuurbeheerplan van de Provincie en de kaart Groen Erfgoed. Op basis van die informatie is het bosgebied globaal in beeld gebracht. Op onderstaande kaart is dat te zien.De beschikbare informatie is echter te beperkt. En bovendien is er een groot aantal eigenaren in het gebied die soms alleen beperkte of helemaal geen informatie hebben. En zo is per perceel vaak alleen maar bekend wat de hoofdboomsoort is (en soms ook dat niet). Maar om een beeld te krijgen van de kwaliteit en biodiversiteit is veel meer informatie nodig. Meestal zijn er meerder hoofdboomsoorten alleen al in de eerste boomlaag. Daarnaast is de biodiversiteit sterk afhankelijk van de gelaagdheid in het bos en ook de aanwezigheid van dood hout (onder meer essentieel voor insecten, schimmels) is essentieel voor een vitaal bos.De werkgroep Flora en Fauna bestaat inmiddels uit 6 personen en we brengen het gebied in twee stappen in beeld:
– Stap 1: Hoofdboomsoorten per perceel, bomenlanen en hekken
– Stap 2: 2e boomlaag, struiklaag, kruidlaag en dood hout
We doen dat door vanaf de openbare weg en paden de percelen te bekijken en beschrijven. Alle informatie wordt in het GIS systeem verwerkt, zodat deze altijd digitaal toegankelijk is en ook te gebruiken is voor analyse van het bosgebied.
In het voorjaar van 2023 zijn we gestart en we hopen in 2024 de inventarisatie af te kunnen ronden.

Meer weten of interesse om mee te helpen? Neem contact op