Onderzoeksprogramma de Moft in uitvoering

Om onze kennis over de Moft te vergroten zijn we met een onderzoeksprogramma gestart. De kennis die we daarmee vergaren willen we ten dienste stellen van alle stakeholders in de Moft.

Samen met Van Hall/Larenstein zijn drie onderzoeken gestart naar:

  • Recreatiedruk
  • Bodemgesteldheid
  • Verbinden oude boskernen

Het KNNV-Wageningen inventariseert een deel van de Moft op onder meer Vogels, Insecten, Planten, Mossen, Zoogdieren, Reptielen/Amfibieën en Vleermuizen.

Een studiegroep Landschapsarchitecten van de WUR is gestart met het verkennen van een landschappelijke visie op de Moft.

Onze eigen Werkgroep Flora en Fauna brengt het bosgebied in beeld. Daarbij word onderzocht waar de grootste potentie zit voor toekomstig vitaal en biodivers bos en waar de mindere of kwetsbare percelen liggen.

Belanghebbenden bijeenkomsten georganiseerd door Larenstein studenten