Flora en fauna

Er zijn natuurlijk vele honderden soorten die gaan profiteren van de ontwikkeling van Land van Peelen tot een gevarieerd natuurgebied. Van een schimmel in de grond, een loopkever of een specifiek mos op een boomstam. Van al die mogelijke soorten zoomen wij in op een aantal soorten die bijzondere aandacht verdienen. Soorten die een indicator zijn voor de kwaliteit van het gebied en vaak ook in overheidsbeleid een rol spelen. Het zal vele jaren kosten voordat het gebied de echte kwaliteit zal hebben die we er verwachten: een robuust ecosysteem met veel natuurlijke waarde waarin een aantal kwetsbare soorten een plek vinden. Sommige soorten zullen pas na vele jaren gaan profiteren van de natuurontwikkeling.

Biodiversiteit in en
om het gebied

De biodiversiteit zal door het ontwikkelen van Land van Peelen op diverse manieren toenemen:

1. Nieuwe ruimte voor flora en fauna
2. Positief voor omliggende natuur
3. Stoppen bemestingsdruk
4. Populaties worden verbonden

We willen focussen op de soorten die kenmerkend zijn voor het heidelandschap van de Zuidwest-Veluwe. Land van Peelen is net als de omliggende gebieden Natura 2000-gebied. De Provincie Gelderland heeft hiervoor haar natuurbeheersplan opgesteld. Daarnaast gebruiken we het Beheerplan Natura 2000 Veluwe als belangrijk uitgangspunt.